OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování poradenství v oblasti výcviku psů, a to zejména pro prodej kurzu pro štěňata, individuálních lekcí a on-line produktů na www.hodnestene.cz

Provozovatelkou a poskytovatelkou služeb je Zuzana Važanová, IČ: 75238543, se sídlem Neužilova 1495/4, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, zapsaná na Úřadě městské části Praha 4, odbor živnostenský, č.j. P4/018954/16/OŽ/MAR, dne 8.2.2016 , e-mail: hodne.stene@gmail.com (dále jen „poskytovatelka“).

I. Výklad pojmů

1) Tyto obchodní podmínky upravují právní vztahy při poskytování služeb v oblasti výcviku psů klientům, právní vztahy při pořádání kurzů a při prodeji on-line produktů, které poskytovatelka nabízí na www.hodnestene.cz. Tyto obchodní podmínky jsou součástí každé uzavřené smlouvy mezi poskytovatelkou služeb a klientem.
2) Smlouva uzavřená mezi poskytovatelkou a klientem se uzavírá v českém jazyce a otázky s ní související se řídí českým právem.
3) Poskytovatelka není plátcem DPH.
4) Uhrazením odměny, popř. kupní ceny, se rozumí připsání odměny, popř. kupní ceny, na účet poskytovatelky.

II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek poskytovatelky poskytnout klientovi poradenství v oblasti výcviku psů, zajistit klientovi účast na kurzu, který si klient objednal, nebo poskytnout klientovi on-line produkt, a závazek klienta uhradit za tento produkt nebo službu odměnu.

III. Kurz pro štěňata

1) Kurzem pro štěňata se rozumí individuální kurz pořádaný pro jednotlivé klienty, které poskytovatelka nabízí na svých webových stránkách, kde je uveden obsah kurzu, místo a čas konání kurzu a výše kurzovného.
2) Objednatelem kurzu pro štěňata je jedna fyzická osoba nebo OSVČ.
3) Objednávka kurzu se provádí emailemtelefonicky nebo prostřednictvím kontaktního formuláře. Objednávka musí obsahovat identifikační údaje klienta a informace o psovi, zejména plemeno, pohlaví a věk.
4) Na kurz se lze přihlásit prostřednictvím webových stránek poskytovatelky www.hodnestene.cz. Po přihlášení odešle poskytovatelka zájemci email, který bude obsahovat tyto obchodní podmínky, místo a čas konání kurzu a platební údaje potřebné pro uhrazení kurzovného.
5) Odměna za kurz pro štěňata se řídí ceníkem, který je uveden na stránkách poskytovatelky.
6) Kurz je 3-měsíční a obsahuje min. 7 výcvikových lekcí, videonávody k jednotlivým povelům, pdf dokumenty s teorií, e-book Jak se stát vůdcem smečky a vstup do uzavřené facebookové skupiny, vytvořené speciálně pro členy kurzu.
7) Kurz se platí v plné výši po absolvování první výcvikové lekce na základě faktury bankovním převodem, a to do 10 dnů. Ideálně ještě před absolvováním druhé výcvikové lekce.
8) Všechny doplňkové materiály, přístupy k videonávodům a vstup do uzavřené fb skupiny budou klientovi poskytnuty do 5 dnů po připsání platby na účet.
9) Smlouva mezi poskytovatelkou a klientem je uzavřena připsáním platby na účet poskytovatelky.
10) Fakturu poskytovatelka vystaví do 3 pracovních dnů od uhrazení platby kurzovného na její účet.
11) Zakoupený kurz je možné absolvovat do 3 měsíců od zakoupení, pak nevyčerpané lekce propadají.
12) Kurz je možné z vážných důvodů ukončit, a to kdykoliv během 3 měsíců od jeho začátku.
13) Vážným důvodem k vystoupení z kurzu je dlouhodobá nemoc klienta nebo jeho psa, znemožňující absolvování lekcí, úmrtí psa nebo nutnost psa prodat z vážných rodinných nebo zdravotních důvodů. Klientovi budou vráceny peníze za neodcvičené lekce. Garantovaný počet lekcí je 7, cena jedné lekce je 2000 Kč. Klient zároveň ztrácí nárok na zatím nezaslané pdf dokumenty, přístup do soukromé fb skupiny a přístup k videonávodům.
14) Poskytovatelka si vyhrazuje právo výcvikovou lekci kdykoliv zrušit a přesunout na jiný termín.
15) V případě, že kurz bude předčasně ukončen ze strany poskytovatelky, zavazuje se vrátit cenu za neodcvičené lekce zpět na účet klienta, ze kterého platbu přijala.
16) V případě, že výcviková lekce bude zrušena z důvodů události, která konání kurzu znemožní (např. nemoc, špatné počasí), zavazuje se poskytovatelka neprodleně informovat klienta a přesunout lekci na jiný termín.
17) V případě, že výcvikovou lekci, na kterou poskytovatelka dle dohody dorazila, nebude možné uskutečnit vinou klienta (pes má zdravotní problémy nebo není ve stavu trénovat, klient na lekci nedorazil) a tato skutečnost nebyla provozovatelce včas oznámena, považuje se daná výcviková lekce za absolvovanou.
18) Výcvikovou lekci je možné zrušit a přesunout na jiný termín bez sankcí max. 2 hodiny předem.
19) Poskytovatelka má právo bez nároku na vrácení platby nebo poskytnutí náhradního termínu zrušit výcvikovou lekci, pokud se klient chová nevhodně nebo je pod vlivem omamných či psychotropních látek.
20) Za bezpečnost psa, ale také za škody a zranění způsobené psem, nese plnou zodpovědnost majitel.

IV. Individuální lekce

1) Individuální lekce lze u poskytovatelky objednat telefonicky, emailem nebo prostřednictvím formuláře umístěného na webové stránce poskytovatelky www.hodnestene.cz.
2) Smlouva o poskytnutí služeb je uzavřena potvrzením objednávky ze strany poskytovatelky.
3) Individuální lekce je poskytnuta poskytovatelkou osobně. Individuální lekce probíhají na území Prahy, a to v městských parcích nebo přímo u klienta.
4) Individuální lekce začíná běžet v přesně domluvenou hodinu. V případě, že se klient nedostaví v domluvenou hodinu na výcvikovou lekci, zmeškaný čas se započítává do doby výcvikové lekce. V případě, že se v domluvenou hodinu nedostaví poskytovatelka, nahradí promeškaný čas klientovi.
5) Pokud klient nemůže v daný termín absolvovat lekci, oznámí to poskytovatelce min. 2 hodiny předem a domluví si náhradní termín. Za včasně zrušenou a přesunutou lekci nejsou žádné sankce.
6) Pokud výcviková lekce neproběhne z důvodů na straně klienta, aniž by klient svou neúčast na lekci omluvil, vyúčtuje poskytovatelka klientovi odměnu v hodnotě této výcvikové lekce.
7) Odměna za výcvikovou lekci je uvedena na webových stránkách poskytovatelky www.hodnestene.cz.
8) Odměna za výcvikovou lekci je splatná na účet poskytovatelky na základě faktury bankovním převodem po absolvování lekce do 10 dnů.

V. Duševní vlastnictví a know-how poskytovatelky

1) On-line produktem se rozumí e-kniha nebo videokurz.
2) E-knihou se rozumí digitální kniha, která není tištěná a je umístěna na www.hodnestene.cz a je poskytována ve formátu .pdf.
3) Videokurzem se rozumí soubor videí, které mají informativní charakter a nevyžadují fyzickou přítomnost na konkrétním místě, neboť jsou umístěna na internetu (www.wimeo.com).
4) On-line produkty lze objednat prostřednictvím objednávkového formuláře na webových stránkách poskytovatelky www.hodnestene.cz.
5) Kupní cena je splatná na základě faktury, která je automaticky vystavena po přijetí objednávky. Faktura představuje potvrzení objednávky ze strany poskytovatelky.
6) Kupní cenu lze uhradit bankovním převodem nebo prostřednictvím platební brány GoPay. Splatnost faktury činí 10 dnů, po uplynutí této lhůty bude klientovi automaticky zaslána upomínka.
7) Kupní smlouva je mezi poskytovatelkou a klientem uzavřena potvrzením objednávky ze strany poskytovatelky.
8) Po uhrazení kupní ceny obdrží klient na e-mail uvedený v objednávkovém formuláři odkaz na stažení e-knihy, popř. přístupové údaje k videokurzu. V případě, že by klientovi nedorazil odkaz na stažení e-knihy či přístupové údaje k videokurzu, je nutné informovat poskytovatelku na email hodne.stene@gmail.com.

V. Duševní vlastnictví a know-how poskytovatelky

1) On-line produkty prodávané nebo poskytované zdarma na www.hodnestene.cz jsou výsledkem duševní činnosti poskytovatelky a jsou jejím majetkem, který je chráněn z. č. 121/2000 Sb., autorským zákonem a dalšími zákony na ochranu duševního vlastnictví.
2) Klient může použít obsah on-line produktu pouze pro svoji vlastní osobní potřebu. Klient není oprávněn obsah on-line produktu dále šířit nebo zpřístupnit třetím osobám.
3) Šířit a zpřístupňovat dalším osobám je možné jenom on-line produkty a e-booky, které jsou na www.hodnestene.cz k dispozici zdarma.
4) Kurzy, webináře a videokurzy pořádané poskytovatelkou jsou součástí jejího know-how, které si poskytovatelka chrání, proto pořizování audio nebo video záznamů není povoleno.
5) Veškeré texty a fotografie jsou majetkem poskytovatelky a bez jejího souhlasu nemohou být žádným způsobem použity.

VI. Klient spotřebitel

1) Klient – spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem, tedy s poskytovatelkou, dle těchto obchodních podmínek nebo s ním jinak jedná (dále jen „spotřebitel“).
2) Spotřebitel si dle těchto obchodních podmínek může na www.hodnestene.cz objednat on-line produkt, kurz pro štěňata nebo individuální lekci.
3) Spotřebitel má tato práva:

  • Právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy. Tyto informace jsou uvedeny na webových stránkách poskytovatelky a v těchto obchodních podmínkách. Smlouva je poskytovatelkou archivována v elektronické podobě a bude spotřebiteli poskytnuta na jeho písemnou výzvu, kterou zašle emailem poskytovatelce.
  • Právo odstoupit od kupní smlouvy v zákonné lhůtě 14 dní, a to tak, že klient zašle poskytovatelce e-mail, který bude obsahovat informaci o odstoupení od smlouvy. Informace bude mít následující znění: “Já, níže podepsaný XY, nar. dne 000000, odstupuji od smlouvy ze dne …………., která byla uzavřena s Vámi na straně jedné jako poskytovatelkou a mojí osobou na straně druhé jako klientem.“ Spotřebitel nemá právo odstoupit od smlouvy v případě, že bylo před uplynutím této lhůty s jeho výslovným souhlasem započato s poskytováním služby podle smlouvy.
  • Spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy, kde předmětem smlouvy bylo dodání on-line produktu, neboť se jedná o tzv. smlouvu o dodání digitálního obsahu ve smyslu § 1837 písm. l) z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, který nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
  • Spotřebitel má právo službu reklamovat. Poskytovatelka vydá spotřebiteli potvrzení o tom, kdy spotřebitel službu reklamoval, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje. Dále poskytovatelka vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemně odůvodní zamítnutí reklamace.
  • Právo na mimosoudní řešení sporu – v případě, že mezi poskytovatelkou a spotřebitelem vznikne spor, který se nepodaří vzájemně vyřešit, má spotřebitel právo na mimosoudní řešení sporu s poskytovatelkou s tím, že mimosoudní řešení sporu přísluší České obchodní inspekci . Toto právo lze uplatnit do jednoho roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil u poskytovatelky právo, které je předmětem sporu.

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1. 6. 2020.

Přejít nahoru